German Shepherd suffering from gunshot wounds

German Shepherd suffering from gunshot wounds